Co robimy?


Cele i najważniejsze osiągnięcia PCPB MONAR –MARKOT

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu jest niedochodową organizacją pozarządową, działającą na terenie miasta Piły i okolicznych powiatów.


Celem nadrzędnym Pilskiego Centrum jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych, uchodźców politycznych, osób opuszczających Zakłady Karne.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • ochrona i promocja zdrowia
 • działalność charytatywną
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • wspomaganie kultury i ochrona dóbr, tradycji
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność statutowa odpłatna
 • Szeroko rozumiana pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Zabezpieczenie podopiecznych w schronienie, wyżywienie
 • Pomoc osobom uzależnionym w poradzeniu sobie z nałogiem, oraz wsparcie psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie

Główne obszary naszego działania:

 • Integracja i aktywizacja lokalnego środowiska,
 • Współpraca z organizacjami pokrewnymi ideowo,
 • Współpraca z administracją publiczną,
 • Podnoszenie jakości oraz poszerzanie oferty pracy socjalnej oraz terapii,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i skutkom zażywania środków psychoaktywnych, działania profilaktyczne,
 • Propagowanie i promowanie zdrowego i proekologicznego stylu życia,
 • Propagowanie i promowanie równości szans wszystkich ludzi.
 • Od początku naszej działalności staramy się podnosić standard naszej placówki poprzez profesjonalną pracę mającą na celu zagwarantowanie podopiecznym świadczeń socjalnych (schronienia, wyżywienia, pomoc z załatwianiu spraw osobistych i urzędowych) jak też zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego i różnych form terapii.

W roku 2011 realizowaliśmy następujące programy:

 • udzielenie schronienia dla co najmniej 60-ciu bezdomnych na dobę, zarówno dorosłych jak i dzieci z terenów Piły posiadających decyzję MOPS-u w Pile,
 • 70 osób pochodziło z terenów okolicznych powiatów;
 • Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • Program edukacyjno -korekcyjny dla sprawców przemocy domowej – Jak radzić sobie z emocjami, we współpracy z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie;
 • Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży i osób dorosłych. Program profilaktyczny objął 38 osób w wieku 23-50lat przebywających na terenie Ośrodka należącego do PCPB MONAR - MARKOT. Działania skierowane były zarówno do kobiet, mężczyzn, oraz ich dzieci. W ramach zadania została:
  • Utworzona grupa DDA,
  • Grupa bez dymu- dla czynnych palaczy
  • Warsztaty pracy nad stresem
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych
  • Trening budowania poczucia wartości
  • Konsultacje indywidualne (psychoterapeuta/ pedagog).
 • Program był współfinansowany przez wojewodę Wielkopolski.